کتابخانه لیلا مهر وشنام دُرّی

هنر

کتابخانه روستای وشنام دری

جمعه های هنر با بچه های کتابخانه لیلا مهر

امروز برای بچه ها روز متفاوتی بود؛ اول صبح خود را به کتابخانه رساندم. وقتی نزدیک کتابخانه رسیدم تعدادی از بچه ها، بی صبرانه منتظرم بودند. در کتابخانه را باز کردم. بچه ها سلام کنان وارد کتابخانه شدند و صندلی های خودشان را انتخاب کردند و نشستند.