محیط زیست

امروز یکی از روزهای مهم تاریخ کتابخانه وشنام دری بود

یکی از فعالیتهای مهم کتابخانه وشنام دری در کنار کتابخوانی، فعالیتهای محیط زیستی، فعالیتهای هنری و… فرهنگسازی در امور بهداشتی و فردی است. امروز یکی از روزهای مهم تاریخ کتابخانه وشنام بود: کلاس بهداشت فردی و بهداشت دهان و دندان. جلسه ای که بچه های کتابخانه مشتاقانه در آن حضور یافتند. با حضور بهورز….و با …