کتابخانه لیلا مهر وشنام دُرّی

تاریخی

21 فوریه روز جهانی زبان مادری مبارک باد

امروز21 فوریه روزِجهانیِ زبانِ مادری است.‏زبانِ مادری نه حذف شدنی‌ست ونه فراموش شدنی…طبق دستورالعمل سازمان یونسکو:“هرکسی که نتواندزبان مادری خودرابنویسدوبخواندبی‌سواد محسوب می‌شود.“یونسکو با انتشارپوستری به مناسبت روز جهانی زبان مادری،…