تاریخی

۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری مبارک باد

امروز۲۱ فوریه روزِجهانیِ زبانِ مادری است.‏زبانِ مادری نه حذف شدنی‌ست ونه فراموش شدنی…طبق دستورالعمل سازمان یونسکو:“هرکسی که نتواندزبان مادری خودرابنویسدوبخواندبی‌سواد محسوب می‌شود.“یونسکو با انتشارپوستری به مناسبت روز جهانی زبان مادری، نوشت:”اجازه دهید راز های مان رابه زبان مادری خود بیان کنیم”زبان مادری، هویت انسان راشکل می‌دهدباهم برای حفظ تنوع زبانی وفرهنگی تلاش کنیم… احترام به …